Nasze polityki

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej

Od paliw kopalnych do zielonej energii

Stosowane polityki

 
W naszej działalności stosujemy polityki będące kodem naszego działania:

 

Polityka środowiskowa

Kwestię poszanowania środowiska firma WPEA traktuje jako jeden z priorytetów w swojej działalności, co znalazło wyraz w specjalnie w tym celu sformułowanej Polityce Środowiskowej, opierającej się na następujących zasadach:

 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Minimalizowanie wykorzystania środków chemicznych.
 • Racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Maksymalizacja wykorzystania ekologicznych paliw czy energii ze źródeł odnawialnych,
 • Wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania odpadów.
 • Ciągłe inwestowanie w coraz to nowocześniejsze technologie oferowane klientom, z nastawieniem na ich energooszczędność i inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska.
 • Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.
 • Kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami.

Tak sformułowaną Politykę Środowiskową Firmy realizujemy poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad z zakresu ochrony środowiska,
 • minimalizację ilości powstających odpadów stałych i ciekłych,
 • promowanie technologii i procesów tak, aby były one przyjazne środowisku oraz zaspokajały potrzeby i oczekiwania wszystkich interesariuszy,
 • ciągłe angażowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska,
 • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i zasobów dla ciągłego rozwoju i unowocześniania organizacji.

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa w firmie WPEA odpowiada wymaganiom formalno-prawnym na gruncie polskiego prawa. Nasz polityka bezpieczeństwa jest całościowym systemem obejmującym:

 • bezpieczeństwo fizyczne osób i mienia,
 • bezpieczeństwo informacji w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • bezpieczeństwa informacji systemu IT (danych wrażliwych).

Każdy pracownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych poufnych, do których dostęp został mu powierzony. W celu zapewnienia ochrony informacji stosowany jest stały monitoring realizacji stosowanego Systemu Bezpieczeństwa.


Polityka jakości

Firma WPEA jest przedsiębiorstwem usługowym rozwijającym się zarówno pod względem oferowanych usług, jak i w dziedzinie metod zarządzania i stosowanych technologii. Nadrzędną wartością w naszym codziennym działaniu jest jakość którą utrzymujemy dzięki:

 • stałemu podnoszenie jakości usług w celu spełnienia oczekiwań Klienta;
 • zmniejszeniu ujemnego oddziaływania na środowisko;
 • zagwarantowaniu bezpieczeństwa we wszystkich działaniach.

W każdym aspekcie naszej działalności, od początku istnienia firmy, jakość oferowanych usług jest nierozerwalnie związana z naszymi wdrożeniami. Dbałość o jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług to priorytet nas wszystkich. Podstawowe znaczenie dla jakości wykonania naszych usług jest terminowość w wywiązywaniu się ze zobowiązań względem Klienta.Środkami do realizacji celów Polityki są:

 • ciągłe doskonalenie systemu jakości odpowiadającego normie ISO 9001;
 • kompetentni pracownicy, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje i zorientowani na Klientów;
 • stosowane i stale doskonalone metody pracy w oparciu o nowe rozwiązania organizacyjne;
 • przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości usług;
 • ciągłe monitorowanie procesów zidentyfikowanych w firmie oraz ich doskonalenie;
 • współdziałanie z Dostawcami i Klientami na dla zapewnienia jakości świadczonych usług;
 • zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia i realizacji niniejszej Polityki Jakości.

pl_PL
small_c_popup.png

Skontaktuj się z nami

Napewno znajdziemy właściwe rozwiązanie