Dotacje 2020

Jak to działa

Dofinansowanie na źródła odnawialne może przybrać różne formy. Można otrzymać pomoc zwrotną w postaci pożyczki, którą po pewnym, ustalonym okresie, trzeba będzie zwrócić. Pomoc może też być bezzwrotna. Dofinansowania mogą być oferowane przez instytucje rządowe i samorządowe. Instytucje prywatne (m.in. we współpracy z instytucjami państwowymi) np. banki mogą oferować niskooprocentowane kredyty.

Najwięcej programów dotyczących dofinansowania fotowoltaiki oferuje Unia Europejska, a państwa członkowskie indywidualnie decydują o rodzajach i formach programów. Na ilość dofinansowań w zakresie odnawialnych źródeł ma wpływ to, że udział energii odnawialnej w Polsce powinien wynieść przynajmniej 15% do 2020 roku.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspierają one programy dofinansowań dla instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które w najbliższych latach będą sie ciągle rozwijać. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Do tych, które dofinansowują fotowoltaikę zaliczamy przede wszystkim: Program “Mój Prąd”, Program “Energia Plus”, Program “Czyste Powietrze”.

Urzędy miast również dofinansowują OZE. Od 1 września 2019 r. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 15 000 zł. Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać bezpośrednio u firm sprzedających i montujących instalacje fotowoltaiczne np. Stilo Energy.

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania zależy od warunków zawartych w poszczególnych programach. Jednak najczęściej wysokość dofinansowania w dużym stopniu pokrywa inwestycję. Ilość dofinansowania zależy też od tego czy program opiera się na dotacji czy pożyczce. Sprawdźmy, jak w praktyce wyglądają szczegóły programów dofinansowania fotowoltaiki.

Program “Mój Prąd”

Jest to ogólnopolski, główny program dofinansowujący zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o wsparcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwota, dofinansowania, którą można uzyskać to ok. 5 tys. zł na instalację. Zaplanowany budżet na lata 2019-2024 wynosi 1 mld zł.

Na co można uzyskać dofinansowanie w programie “Mój Prąd”

Na instalacje fotowoltaiczne – panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna. Moc zainstalowana instalacji od 2 kW do 10 kW.

Kto otrzyma dofinansowanie

Osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Program ten nie jest skierowany do firm.

Wysokość i warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji (bezzwrotna pomoc) do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na instalację. W celu uzyskania dotacji na kolejną, odrębną, instalację należy złożyć kolejny wniosek.

Podstawowym warunkiem skorzystania z tego dofinansowania jest to, że koszty w związku z zakupem instalacji muszą zostać poniesione po 23 lipca 2019 r. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowanie jest, aby instalacja nie została przyłączona do sieci przed 23 lipca 2019 r. Instalacja nie może być też dofinansowana z innych programów.

Kto przydziela dofinansowanie

Przydzielaniem dofinansowania na ogniwa fotowoltaiczne w ramach programu “Mój Prąd” zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

Składanie wniosku i terminy

Wnioski można składać na trzy sposoby: osobiście w siedzibie NFOŚiGW, pocztą oraz elektronicznie. Wniosek on-line można wypełnić na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad. Można go podpisać podpisem zaufanym, e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym. Również na tej stronie można pobrać wniosek do wypełnienia w celu złożenia jego wersji papierowej oraz wzory wszystkich załączników.

We wniosku o dofinansowanie należy wypełnić:

  1. Dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, dane rachunku bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie).
  2. Dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacja instalacji, dane techniczne instalacji).
  3. Oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym.
  4. Informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku).
01.

Pomyśl

Dofinansowania nie trwają wiecznie. Inwestycje w odnawialne źródła energii osiągają dobre stopy zwrotu ale z dofinansowaniem to prawdziwa dźwignął finansowa.

02.

Zdecyduj

Wybór należy do Ciebie. Pomyś czy nie warto by zbudować swoja ekologiczną wyspę niezależności i samowystarczalności za pieniądze pochodzące z dofinansowania.

03.

Zrealizuj

WPEA pomoże Ci zrealizować te plany. Zobacz naszą ofertę w zakresie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Skontaktuj się z nami a przedstawimy Ci dedykowane rozwiązania.

Program “Czyste Powietrze”

Celem programu “Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych, wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła na nowoczesne. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie pożyczki lub dotacji.

Na co można uzyskać dofinansowanie w programie “Czyste Powietrze”

W budynkach istniejących można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca lub kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła  spełniające wymagania programu (w tym na montaż). W budynkach nowo budowanych dofinansowanie jest na zakup i montaż nowego źródła ciepła.

Kto otrzyma dofinansowanie

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wysokość i warunki dofinansowania

W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r. Oznacza to konieczność zakupu i montażu w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty. Ta zasada nie obejmuje budynków istniejących.

Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł, a maksymalny to 53 tys. zł. Powyżej maksymalnej kwoty przyznawana jest pożyczka. Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być dofinansowane tylko w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Warunkiem wypłaty pożyczki jest m.in. ustanowienie wymaganego zabezpieczenia.

Jeżeli wnioskodawca uwzględnia inne prace objęte Programem może również starać się o dofinansowanie w formie dotacji. Wysokość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia oznacza poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (np. data wystawienia pierwszej faktury). Zakończenie przedsięwzięcia to data ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac. Zakończenie prac nie może nastąpić później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (nie później niż 30 czerwca 2029 r.).

Beneficjent może korzystać z innych dofinansowań na ten sam cel, ale nie mogą przekroczyć one 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Kto przydziela dofinansowanie

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze” przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

Składanie wniosku i terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym przez cały okres realizacji programu (2018-2029). Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Wniosek do pobrania znajduje się na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja) lub siedzibie WFOŚiGW. Składa się go w wersji elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP) przez Portal Beneficjenta i w wersji papierowej.

Niezbędne dokumenty

Obowiązkowe:

  1. Dokumenty potwierdzające dochód.

Jeśli dotyczy:

  1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej zgodny z rejestrem elektronicznym (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
  2. Audyt energetyczny, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.
  3. Kopia Certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku.
pl_PL
small_c_popup.png

Skontaktuj się z nami

Napewno znajdziemy właściwe rozwiązanie